Czynności notarialne

kobieta stawiająca pieczątkę

Czynności notarialne dla osób prywatnych i podmiotów gospodarczych

Kancelaria Notarialna Piotra Góreckiego wykonuje wszystkie czynności notarialne przewidziane w ustawie Prawo o notariacie z najlepszą wiedzą i dyskrecją, zachowując najwyższe standardy etyki zawodowej. Do zadań podstawowych, jakich podejmuje się nasze biuro notarialne, jest sporządzanie aktów notarialnych, które stanowią rodzaj dokumentu urzędowego i są traktowane jako poświadczenie złożenia oświadczenia woli. Zajmujemy się sporządzaniem różnego typu poświadczeń, w tym poświadczeń dziedziczenia, własnoręczności podpisu, poświadczeń zgodność odpisu lub wyciągu, a także dokonujemy opatrzenia dokumentów data pewną. Oferujemy pomoc we wszystkich kwestiach związanych z dziedziczeniem i wykonywaniem testamentów

 • Sporządzanie aktów notarialnych dla:
  • pełnomocnictw do dokonania czynności prawnej, dla której jest wymagana taka forma dokumentu urzędowego,
  • umowy i oddanie gruntu we wieczyste użytkowanie, umowy o przedłużenia użytkowania wieczystego oraz przenoszącej użytkowanie wieczyste,
  • umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości oraz przenoszącej własność w wykonaniu istniejącego zobowiązania,
  • umowy spółki komandytowej, statutu spółki komandytowo-akcyjnej, aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Sporządzanie poświadczeń, w tym poświadczenia dziedziczenia. Notariusz może sporządzać poświadczenia, m.in. własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu bądź kopii z oryginałem dokumentu, dziedziczenia ustawowego lub testamentowego.
 • Sporządzanie testamentu. Przygotowanie ostatniej woli przy wsparciu biura notarialnego zapewnia sporządzenie testamentu w sposób prawidłowy, niebudzący wątpliwości.
 • Doręczenie oświadczeń. Polega na doręczeniu na piśmie oświadczenia na żądanie strony do strony przeciwnej, co może powodować skutki prawne.

Dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego należy dostarczyć wcześniej do kancelarii osobiście, wysyłając e-mail lub fax. W dniu zawarcia aktu notarialnego notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości, dowodu osobistego lub paszportu. 

 

Opłaty notarialne

Przy dokonywaniu czynności notariusz opłaty zgodne z ustawami i rozporządzeniami:

 • podatki w wysokości przewidzianej w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych lub w ustawie o podatku od spadków i darowizn,
 • opłaty sądowe w wysokości określonej w ustawie o kosztach sądowych,
 • wynagrodzenie notarialne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, wraz z należnym podatkiem VAT.


Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.
Stawki taksy notarialnej określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.). Wynagrodzenie notariusza, o którym mowa wyżej nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. Jako tania kancelaria notarialna staramy się stosować najkorzystniejsze dla klienta stawki cenowe. W celu zdobycia informacji na temat należnych opłat czynności notarialnych zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z naszą kancelarią notarialną w Bydgoszczy.